KONKURS na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

KONKURS na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki

D Z I E K A N

WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

 

OGŁASZA KONKURS na stanowisko

asystenta w Instytucie Informatyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), z późniejszymi zmianami

Kandydaci winni ;

- posiadać  dorobek naukowy w zakresie  informatyki,

- być przygotowanym do prowadzenia zajęć z przedmiotów informatycznych w języku polskim i angielskim,

- posiadanie otwartego przewodu doktorskiego będzie dodatkowym atutem.

 

Kandydaci winni złożyć:

— podanie do Jego Magnificencji Rektora UG,

— życiorys naukowy, listę publikacji lub innych osiągnięć naukowych,

— kwestionariusz osobowy,

— odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

— opis doświadczeń dydaktycznych i zawodowych zdobytych także poza uczelnią,

— oświadczenie informujące, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Gdański będzie pierwszym miejscem pracy.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-21-58 e-mail:   sekretariat@inf.univ.gda.pl    w terminie do 8  maja  2017 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2017 roku.

Objęcie stanowiska nastąpi 1 października  2017 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Gdańsk, dnia 27.03.2017 r.