Sprawy naukowe | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Doktoraty

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12


Przewody doktorskie - nowa procedura(Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27.07.2005 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 18 marca 2011)Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora Jeżeli przewód doktorski ma być procedowany według przepisów zawartych w nowelizacji ustawy z 18 marca 2011 r. na końcu wniosku o wszczęcie przewodu należy umieścić zdanie: Oświadczam, że chciałbym aby mój przewód doktorski został procedowany według Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27.07.2005 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 18 marca 2011 r. oraz dopisek: Oświadczam, że moje dane osobowe związane z przewodem mogą być odpowiednio upublicznione zgodnie z wymaganiami nowej ustawy
  1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Dziekana Wydziału zawierający proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję co do osoby promotora i promotora pomocniczego oraz propozycję języka obcego i dyscypliny dodatkowej, z której kandydat będzie zdawał egzaminy doktorskie


  2. życiorys


  3. oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych


  4. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę


  5. informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie (w jakiej jednostce i z jakim skutkiem)


  6. kserokopia (powiększona) strony 1 i 2 dowodu osobistego


  7. kandydaci nie będący słuchaczami studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział ani nie będący pracownikami muszą przedstawić zobowiązanie o pokryciu kosztów przewodu


  8. opinię opiekuna i kandydata na promotora pomocniczego


  9. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego


  10. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski  

Habilitacje

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12


Postępowania habilitacyjne – nowa procedura(Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27.07.2005 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 18 marca 2011)Habilitant składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (wzór wniosku na stronie Centralnej Komisji – www.ck.gov.pl – Komunikat 6/2011)Rada Wydziału wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego po otrzymania pisma z Centralnej Komisji informującego o wszczęciu postępowania.

Profesury

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12


Postępowanie o nadanie tytułu profesora – nowa procedura(Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27.07.2005 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 18 marca 2011) Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tytułu profesora.2. Do wniosku o  nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:1) oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o  nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo kwalifikacji I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej albo decyzji o  nabyciu uprawnień równoważnych z  uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy;2) autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe albo artystyczne, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w  tym o  ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego, oraz o działalności popularyzującej naukę, w  języku polskim i  angielskim;3) ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a  w  przypadku określonym w  art.  21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy — po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w języku polskim i angielskim.3. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej.