Dla doktorantów | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stypendium doktoranckie

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, 11:49

 

Wnioski należy złożyć do kierownika studiów doktoranckich do 4 października 2017r.

Kryteria dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki znajdują się na str. 7 i 8 w załączniku poniżej. 

Nagrody Rektora dla Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego - Regulamin

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 13:05

Zniżka dla doktorantów

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 12:47


Od 1 października 2007 r. doktorantom przysługuje zniżka. Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i z Informatyki - informacje dla doktorantów

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13

Studia Doktoranckie z Fizyki - informacje dla doktorantów

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 12:44

Kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 13:24


KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MFiI UG

Dla I roku:

Stypendia dla I roku przyznawane są w oparciu o punktację z rekrutacji. W zależności od ilości
pieniędzy do podziału komisja stypendialna każdorazowo ustala wysokość i ilość wypłacanych
stypendiów oraz limit punktów, który kwalifikuje do otrzymywania stypendium. Całkowita kwota
stypendiów dla I roku nie powinna przekraczać 25% całkowitej kwoty stypendiów wypłacanych
dla wszystkich lat studiów doktoranckich. Decyzja o nieprzyznaniu stypendiów dla I roku może
być podjęta wyłącznie z powodu niewystarczającej ilości pieniędzy lub braku możliwości
rozstrzygnięcia, komu stypendia się należą.

Dla II, III, IV roku:

Stypendia dla II, III, IV roku przyznawane są w oparciu o punktację zgodną z poniższymi
zasadami. W zależności od ilości pieniędzy do podziału komisja stypendialna każdorazowo
ustala wysokość i ilość wypłacanych stypendiów oraz limit punktów, który kwalifikuje do
otrzymywania stypendium. Całkowita kwota stypendiów dla II, III, IV roku nie powinna
przekraczać 75% całkowitej kwoty stypendiów wypłacanych dla wszystkich lat studiów
doktoranckich

I. PUBLIKACJE

(opublikowane lub przyjęte do druku w ostatnim roku akademickim od października do września

– nie można zgłaszać tej samej publikacji dwa razy, przed i po opublikowaniu)

1. Łączna liczba punktów za publikacje w czasopismach z wykazu czasopism punktowanych MNiSW.

II. WYSTĄPIENIA

1. Referat na międzynarodowej konferencji 20 pkt. za każdy.
2. Referat na krajowej konferencji 10 pkt. za każdy.
3. Plakat na międzynarodowej konferencji 5 pkt. za każdy.
4. Plakat na krajowej konferencji 3 pkt. za każdy.

Stypendia z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 12:51


Decyzje WKS dotyczące wypłat za okres X 2013- VII 2014 r. z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014

Przyznane świadczenia pomocy materialnejLp.Nr indeksuRodzaj świadczenia1002940stypendium socjalne w zwiększonej wysokości2002538stypendium socjalne w zwiększonej wysokości3003408stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych4001798stypendium dla najlepszych doktorantów5002535stypendium dla najlepszych doktorantów6002082stypendium dla najlepszych doktorantów7002415stypendium dla najlepszych doktorantówNie przyznane świadczenia pomocy materialnej
 Lp.Nr indeksuRodzaj świadczenia1002538zapomoga2002411stypendium dla najlepszych doktorantów3002780stypendium dla najlepszych doktorantów4001803stypendium dla najlepszych doktorantów


Pouczenie:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzenie Rektora UG nr 87/R/11 z dnia 6 grudnia 2011 roku)

§3 pkt. 7 Doktorantowi w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Wydziałowa Komisja Stypendialna uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą decyzję lub po zaopiniowaniu w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania - przekazać je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.


oraz §3 pkt. 9 Decyzje podjęte przez komisje stypendialne doręczane są doktorantowi na piśmie za pokwitowaniem odbioru w dziekanacie właściwego Wydziału. Decyzje nieodebrane w terminie 60 dni od daty ich wydania, wysyłane są pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny doktoranta.

Szegółowe Kryteria Przynawania Stypendiów Doktoranckich

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 12:57


Szczegółowe Kryteria Przyznawania Stypendiów Doktoranckich na Środowiskowych Studiach Doktoranckich z Matematyki i Informatyki oraz na Studiach Doktoranckich z Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

1. Zasady przyznawania stypendium są zgodne z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim
2. Decyzję podejmuje komisja, której przewodniczy Dziekan lub Prodziekan
3. Kryterium przyznania stypendiów słuchaczom 1 roku jest miejsce na liście rankingowej kończącej proces rekrutacji
4. Słuchacz wyższych lat może otrzymać stypendium, jeżeli wypełnił wszystkie wymagania zgodne z Regulaminem i Programem Studiów
5. Kryterium przyznania stypendium słuchaczom wyższych lat są:
-oceny z poprzedniego roku studiów
-publikacje i osiągnięcia naukowe
- pisemna opinia opiekuna potwierdzająca rozwój naukowy 

Wszczęcie przewodu doktorskiego

czwartek, 13 lutego 2014 roku, 13:03


Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego (Jeżeli przewód doktorski ma być procedowany według dotychczasowych przepisów):
 1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Dziekana Wydziału zawierający proponowany temat rozprawy doktorskiej, propozycję co do osoby promotora oraz propozycję języka obcego i dyscypliny dodatkowej, z której kandydat będzie zdawał egzaminy doktorskie


W okresie 2 lat od wejścia w życie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (czyli od 1 października 2011r.) procedury nadawania stopnia doktora, na wniosek kandydata mogą być procedowane według dotychczasowych przepisów lub według przepisów zawartych w nowelizacji ustawy z 18 marca 2011 r.Jeżeli przewód doktorski ma być procedowany według dotychczasowych przepisów na końcu wniosku o wszczęcie przewodu należy umieścić zdanie: Oświadczam, że chciałbym aby mój przewód doktorski został procedowany według Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27.07.2005 r. bez zmian wprowadzonych przez Ustawę z dnia 18 marca 2011 r.

 1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Dziekana Wydziału zawierający proponowany temat rozprawy doktorskiej, propozycję co do osoby promotora oraz propozycję języka obcego i dyscypliny dodatkowej, z której kandydat będzie zdawał egzaminy doktorskie
 2. życiorys
 3. odpis dyplomy ukończenia studiów wyższych
 4. wykaz prac naukowych
 5. opinia opiekuna
 6. kserokopia (powiększona) strony 1 i 2 dowodu osobistego
 7. informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (w jakiej jednostce i z jakim skutkiem)
 8. kandydaci nie będący słuchaczami studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział ani nie będący pracownikami muszą przedstawić zobowiązanie o pokryciu kosztów przewodu

Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego (jeżeli przewód doktorski ma być procedowany według przepisów zawartych w nowelizacji ustawy z 18 marca 2011 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora


W okresie 2 lat od wejścia w życie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (czyli od 1 października 2011r.) procedury nadawania stopnia doktora, na wniosek kandydata mogą być procedowane według dotychczasowych przepisów lub według przepisów zawartych w nowelizacji ustawy z 18 marca 2011 r.

Jeżeli przewód doktorski ma być procedowany według przepisów zawartych w nowelizacji ustawy z 18 marca 2011 r. na końcu wniosku o wszczęcie przewodu należy umieścić zdanie: Oświadczam, że chciałbym aby mój przewód doktorski został procedowany według Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27.07.2005 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 18 marca 2011 r. oraz dopisek: Oświadczam, że moje dane osobowe związane z przewodem mogą być odpowiednio upublicznione zgodnie z wymaganiami nowej ustawy 1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Dziekana Wydziału zawierający proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję co do osoby promotora i promotora pomocniczego oraz propozycję języka obcego i dyscypliny dodatkowej, z której kandydat będzie zdawał egzaminy doktorskie

 2. życiorys

 3. oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

 4. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę

 5. informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie (w jakiej jednostce i z jakim skutkiem)

 6. kserokopia (powiększona) strony 1 i 2 dowodu osobistego

 7. kandydaci nie będący słuchaczami studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział ani nie będący pracownikami muszą przedstawić zobowiązanie o pokryciu kosztów przewodu

 8. opinię opiekuna i kandydata na promotora pomocniczego

 9. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego

 10. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski 

Strony