Stypendia i akademiki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

UCHWAŁA 28/10/2016 w sprawie trybu przyznawania stypendiów Rektora studentom WMFiI

poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 8:04
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_wks.pdf429.85 KB

Lista przyznanych stypendiów Rektora na rok akademicki 2016/2017

poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 8:14

Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

wtorek, 9 maja 2017 roku, 7:54

 

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich w grudniu 2016 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych". Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 300,00zł do stypendium socjalnego,
- 300,00zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- 300,00zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 80/R/16
z dnia 07 września 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1975 zł.

Poniżej link do strony GUS:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2015-r-,278,3.html

 

 

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

 

LISTA PRZYZNANYCH STYPENDIÓW NA TABLICY OGŁOSZEŃ

UWAGA STUDENCI POBIERAJĄCY STYPENDIUM !!!!
OSOBY, KTÓRE NIE PODAŁY NUMERU KONTA, NA KTÓRE MA BYĆ PRZELEWANE STYPENDIUM, PROSZONE SĄ O PODANIE GO JAK NAJSZYBCIEJ W DZIEKANACIE W GODZINACH OTWARCIA (DRUK)
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NIE MA MOŻLIWOŚCI POBIERANIA STYPENDIUM Z KASY!

ZałącznikWielkość
PDF icon stypendia20161102.pdf2.73 MB

AKADEMIKI i STYPENDIA

poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku, 14:02

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ W GODZINACH OTWARCIA DZIEKANATU LUB PRZESYŁAĆ POCZTĄ!

 

 • Terminy składania wniosków o Akademiki dla studentów I roku, I i II stopnia (nabór 2017/2018)

01.08.2017 – 31.08.2017

 • Terminy składania wniosków o Akademiki dla studentów II i III roku, I i II stopnia (nabór 2015/2016 i 2016/2017)

15.05.2017 – 02.06.2017

LISTA PRZYZNANYCH MIEJSC W DOMU STUDENCKIM DLA STUDENTÓW II i III ROKU w roku ak. 17/18

LISTA PRZYZNANYCH MIEJSC W DOMU STUDENCKIM DLA STUDENTÓW I ROKU w roku ak. 17/18

Student starający się o miejsce w Domu Studenckim powinien złożyć stosowne dokumenty:

16.08.2017 – 14.10.2017

 

 • Terminy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium socjalne rozszerzone i specjalne dla studentów II, III roku (I i II stopnia)

16.08.2017 – 14.10.2017

 

Student starający się o stypendium socjalne powinien złożyć stosowne dokumenty:

 

Student starający się o stypendium specjalne powinien złożyć stosowne dokumenty:

 

 • Terminy składania wniosków o stypendium rektora dla studentów II, III roku I stopnia i studentów I i II roku II stopnia

do 14.10.2017

 

Student starający się o stypendium rektora powinien złożyć stosowne dokumenty:

Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialne studentom UG:

Stypendia socjalne i specjalne złożone w terminie wypłacane są w listopadzie, z wyrównaniem za październik a stypendia rektora wypłacane są w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.

 

Student uzyskuje prawo do stypendium socjalnego i specjalnego przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium.

 

 

 

Regulamin określający zasady przyznawania pomocy materialnej studentom UG na rok akademicki 2016/2017

 

DOKUMENTY:

Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny, określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 80/R/16 z dnia 7 września 2016 roku.

Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają WSZYSCY studenci (zawarta we wniosku informacja o konieczności złożenia dokumentów tylko w przypadku nieprzekroczenia progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej nie obowiązuje!).

 

Decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku (np. zaświadczenia z US, zaświadczenia ze szkół rodzeństwa) nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny w 2016 roku (jak do stypendium socjalnego) w tym wyszczególnione składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 • oświadczenie o źródle dochodów studenta
 • oświadczenie o źródle dochodów rodziców i pełnoletniego  rodzeństwa studenta
 •  dla uczącego się rodzeństwa – zaświadczenia z Uczelni lub szkoły, że aktualnie jest studentem czy uczniem - dla dzieci w wieku przedszkolnym skrócony odpis aktu urodzenia,
 • w przypadku posiadanego gospodarstwa, zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego - w hektarach przeliczeniowych,
 • inne dokumenty niezbędne do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny 
 • w przypadku stwierdzonego stopnia  niepełnosprawności – dokument potwierdzający niepełnosprawność

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UG do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego kierują:

- studenci Wydziału (również obcokrajowcy, członkowie państw Unii Europejskiej.)

 

WKS Wydziału MFI UG NIE PRZYZNAJE miejsc:

 • studentom ubiegającym się o przyznanie pokoju,
 • studentom - obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej,
 • studentom zagranicznym studiującym w ramach programów wymiany studenckiej,
 • osobom odbywającym w UG praktyki lub staż naukowy,
 • doktorantom i pracownikom UG,
 • absolwentom UG,
 • studentom innych uczelni.

 

Osoby te składają wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UG w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG: http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=2010.

ZałącznikWielkość
PDF icon akademiki_starszaki_lista_strona.pdf319.14 KB

Stypendia i akademiki

środa, 16 sierpnia 2017 roku, 13:43

Wnioski o Stypendia socjalne, specjalne, stypendia rektora, zapomogi oraz akademiki nalezy składać w pokoju nr 7.

Osoba zajmująca się stypendiami :

mgr Alicja Kwapińska- Zurita, tel. (+48 58) 523 22 58, e-mail: alicja.zurita@ug.edu.pl

Dziekanat czynny jest:

poniedziałek, wtorek, czwartek (godzina 11.00-14.00)

środa, piątek: dziekanat nieczynny

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, mogą uzyskać pomoc materialną z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w postaci następujących stypendiów:

 • stypendium socjalne
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi losowej

Uniwersytet Gdański oferuje dla swoich studentów zakwaterowanie w 10 domach studenckich na terenie miasta Sopotu i Gdańska o łącznej ilości 2025 miejsc.
Nasze domy studenckie zróżnicowane są pod względem standardu jak i cen.
Wszystkie pokoje w domach studenckich wyposażone są w dostęp do Internetu, którego koszt wliczony jest w cenę miejsca normatywnego.
Profesjonalna ochrona Straży Uniwersyteckiej zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom domów studenckich

Terminy realizacji wypłat stypendiów w I semestrze 2016/2017

wtorek, 9 maja 2017 roku, 7:58

Harmonogram wypłat stypendiów w II semestrze 2016/2017:

15.03.2017   realizacja wypłat 

14.04.2017   realizacja wypłat 

15.05.2017   realizacja wypłat 

16.06.2017   realizacja wypłat