Wymagane dokumenty | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wymagane dokumenty

wtorek, 14 czerwca 2016 roku, 10:15

Studenci ostatniego roku studiów powinni na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego dopełnić następujących formalności:

I. W sekretariacie danego kierunku złożyć wydrukowane 2 egzemplarze pracy magisterskiej.
   Należy pamiętać o obowiązkowym załączeniu oświadczenia dot. praw autorskich (załącznik numer 1) - wpięte na stałe do każdego egzemplarza pracy.

II. W Dziekanacie złożyć:

  1. indeks papierowy ze wszystkimi wpisami zaliczonych przedmiotów (nie dotyczy to studentów rozliczanych wyłącznie indeksem elektronicznym)
  2. egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej, w formacie:

    WORD:

             - XML (wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF, 
             - TXT (notatnik),                                 
             - DOC, DOCX lub ODT.

          LaTex:

             - XML (wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF, 
             - TXT (notatnik),                                 
             - Tex.

Płyta CD musi być opisana: numer indeksu, imię i nazwisko studenta, podpis opiekuna pracy. Złożony podpis promotora świadczy o sprawdzeniu zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną.

  1. cztery zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm,
  2. wykaz osiągnięć uzyskanych na UG poświadczonych przez opiekunów (np. dyplomy, członkostwo w kołach naukowych, w samorządzie studentów, parlamencie),
  3. wypełnioną kartę obiegową.

Dodatkowo można złożyć

Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (zawierające temat w języku polskim oraz w języku angielskim - zaakceptowany przez promotora) wraz z dodatkowym zdjęciem 4,5 cm x 6,5 cm.

Osoba wystepująca z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim zobowiązana jest dostarczyć poświadczone tłumaczenie przedmiotów w przypadku, kiedy część studiów była realizowana na innej uczelni.

 


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §30 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:

  1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
  2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.


Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
 

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych (tj. 21.06.2016 r.)
 

Podanie powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu w terminach określonych zgodnie z ust. 1 i ust. 4 Regulaminu Studiów, Dziekan może orzec o skreśleniu z listy studentów.

ZałącznikWielkość
Plik Oświadczenie dot. prawa autorskiego11.78 KB
PDF icon Wzór strony tytułowej244.22 KB